(KVKK m. 10 kapsamında)


ÖZET:

 • Kişisel verilerinizi işliyor muyuz? Evet.
 • Hassas kişisel verilerinizi işliyor muyuz? Evet.
 • Paylaşıyor muyuz? Evet.
 • Yeterli güvenlik önlemlerini aldık mı? Evet.


Bu aydınlatma metni 5.3.2021 tarihinde güncellenmiş olup, Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun ilke kararları , Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, VERBİS kaydında yer alan veriler ışığında düzenlenmiştir. Periyodik olarak güncellenen Aydınlatma Metni’nin güncel versiyonu için Lokman Hekim Esnaf Hastanesinin web sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın. Departman ve işlenen verilerin haritasını görmek için Veri Envanterini inceleyin.

 

1- AYDINLATMA METNİ’NİN AMACI NEDİR?

 • KVKK 10 uncu maddesinde, kişisel verileri işlenen ilgili kişinin verilerinin işlenmesi sırasında mutlaka bilgilendirilmesini düzenlemiştir. Sizlere bu kapsamda kişisel verilerinizi neden işlediğimizi anlatmak isteriz.
 • Bu metin kişisel verilerinizi neden işlediğimizi öğrenmeniz, hatalı/eksik ya da güncel olmayan verilerinizi güncelleme imkanına sahip olmanız ve kişisel verilerin korunması ile ilgili kanunun tarafınıza tanıdığı haklarınızı kullanmanız açısından çok önemlidir. Lütfen okuyun.
 • Bu metin eski çalışanlarımız / çalışan adaylarımız için de geçerlidir.
 • Anlamadığınız ya da tamamlamamızı istediğiniz konularda tarafımızla mutlaka iletişime geçin.


2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİM İŞLİYOR? (VERİ SORUMLUSU)
Veri sorumlusu LOKMAN HEKİM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’dir. Veri sorumlusunun adresi Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi, 54. Sokak No:3, 48300 Fethiye/MUĞLA ve iletişim numarası 0252 612 64 00, kep uzantılı resmi e-posta adresi lokmanhekim@hs02.kep.tr, e-posta adresi kvkk@esnafhastanesi.com veri sorumlusuna KVKK m.11’de yer alan hakları kullanmak için bu adresler kullanılacaktır. Veri sorumlusu, VERBİS sistemine kayıtlıdır.


3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLERİZ?
Kişisel verilerinizi LOKMAN HEKİM ESNAF HASTANESİ’NİN vermiş olduğu tedavi hizmetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ve işçi/işveren ilişkilerinin kurulması[1]yönetilmesi süreci nedeni ile işlemekteyiz. Sözleşme ilişkisinin kurulması ve devamı için ihtiyaç duyduğumuz verileriniz aşağıda listelenmiş olup bu veriler;

 • İş Kanunu ve Yönetmeliklerinin yerine getirilmesi ve toplanması / işlenmesi zorunlu olan evraklarınızın kanundan kaynaklanan nedenlerle işlenmesi,
 • İş sözleşmesinin kurulması, devamı, sözleşmesel ilişkilerin gerekleri gereği sadece sınırlı bilgilerle kalmak üzere,
 • İş Kanunu ve TBK kapsamında saklanması gereken süre kadar saklanması,
 • Ücret politikasının belirlenmesi,
 • Finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yargı süreçlerinde işverenin savunma hakkını kullanması,
 • Çalışan adayının iş başvuru sürecinin yürütülmesi,
 • İşyeri performans sürecinin değerlendirilmesi,
 • İşverenin toplu iş sözleşmesi ile yükleneceği parasal yükümlülükler,
 • İşçinin profesyonellik alanına ve deneyimine göre en doğru birime yerleştirilmesi,
 • Hekim çalışanlar için reklam ve pazarlama faaliyetleri kapsamında görsel ve işitsel kayıtlarının işlenmesi (Açık rıza şartına bağlı olarak)
 • İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Şikayet süreçlerinin yönetilmesi, amacıyla kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.


Tarafınızın toplanan kişisel verileri ;

 • Kimlik bilgileri:(Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, kimlik taraması, uyruk, T.C Kimlik numarası, pasaport numarası, evli ya da bekar olduğunuza dair bilgiler, çocuğunuzun olup olmadığı ve sayısı,medeni hal)
 • İletişim Bilgisi : (Adres, telefon numarası, e-posta)
 • Finansal bilgiler : ( Sadece Banka hesap numarası, IBAN, vergi numarası)·
 • Özgeçmiş (CV)
 • Sağlık raporu, PPD sonucu, PCR testi verileri
 • Vesikalık Fotoğraf
 • İşyeri hekim muayene sonucu ve sağlık verileri
 • Vergi borcu olup olmadığına dair borç yoktur yazısı
 • E-devlet borç yoktur yazısı
 • 4/A hizmet dökümü
 • Kamera görüntüleri
 • Diploma ve sertifikalar,
 • Hekimler için görsel ve işitsel kayıtlar
 • Denetim ve etik faaliyetler kapsamında,


Kişisel verileriniz kayıt altına alınmaktadır. Yukarıda tanımlanmış verileriniz sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve kanuni zorunluluklar nedeni ile tarafınızdan istenmekte ve işlenmektedir. Prensip olarak hassas veri işlenmemektedir.


4. AMAÇLARIMIZ KAPSAMINDA VERİLERİNİZİ NEREDEN TOPLARIZ VE HUKUKİ SEBEPLERİMİZ NELERDİR?
Veri toplama yöntemi olarak sözleşme ilişkisinin kurulması ve yönetimi, kanundan kaynaklanan sebepler, veri sorumlusunun meşru menfaati, verinin veri sahibi tarafından alenileştirilmesi hukuksal sebeplerine dayalı olarak,

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşların isteği doğrultusunda,
 • İş yerimize doğrudan başvuru yolu ile,
 • Tarafınızdan kanuni zorunluluklar ve sözleşme ilişkisinin kurulması çerçevesinde istenen evrakların tarafımıza ulaştırılması ile,
 • Mail adresimize hazırlamış olduğunuz özgeçmişinizi göndermeniz suretiyle,
 • Talebimiz doğrultusunda istenen bilgi ve belgelerin tarafınızca sunulması, e-posta, telefon yolu ile
 • Linked in, Kariyer. Net gibi profilinizde yer alan herkese açık Cv’nize erişim ile elde edilmesi yöntemleri kullanılmaktadır.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AKTARIYORUZ.
Yukarıda belirtildiği gibi toplanan ve işlenen Kişisel verileriniz, veri işleyenler arasında, kanundan kaynaklanan zorunlu bildirimler ve kamu kurum ve kuruluşların isteği kapsamında (Emniyet Müdürlüğü, yargı mercileri, ilgili Bakanlık), veri sorumlusu ile veri işleyen arasında aktarılır. Hizmet aldığımız veri işleyenlere hizmetlerimizin kesintisiz yürütülmesi, sistem güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla veri aktarımı yapılır. Aktarmanın hukuksal nedenlerinden biri kişisel verilerinizin sözleşme ilişkisi çerçevesinde gerekli olması ve hizmetlerin yürütülmesi, sigorta girişlerinizin yapılması, maaş hesaplarınızın oluşturulması, sayılan işleme amaçlarında yer alan hususların yerine getirilmesi gibi nedenlerdir. Yargı makamlarının talepleri doğrultusunda ise sadece talep edilen verileriniz sınırlı olarak paylaşılır. Vekalet ilişkileri kapsamında avukatınıza ya da yasal temsilcinize kişisel verilerinizin paylaşılmasına ilişkin özel bir vekaletname vermediğiniz sürece kişisel verileriniz 3. kişilerle paylaşılmaz.

6. FİZİKİ MEKAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN KAMERA KAYDI İLE GÖZETİM FAALİYETİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR.
Fiziki güvenliğin sağlanması için hastanın mahrem alanları dışında kapalı devre kamera sistemi ile gözetim faaliyeti yürütülmektedir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile fiziksel mekan güvenliği amacıyla max.90 gün kayıt altına alınmaktadır. Güvenlik kayıtlarına sadece IT birimi ihtiyaç olması halinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi hukuksal nedenine dayalı olarak sınırlı amaçlarla ulaşmaktadır.

7. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZI BİLMEK İSTER MİSİNİZ?
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
  kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • Kanunda öngörülen şartlar altında kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinin eksiz ve yanlış işlenmesi, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi gereken hallerde yapılan bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için açık kimlik bilgileriniz ile kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları açık ve net bir dil ile yazılı şekilde www.esnafhastanesi.com adresinde bulunan başvuru formunu veri sorumlusuna başvuru ile ilgili açıklamaları da dikkate alarak adresimize ıslak imzalı veya kayıtlı elektronik posta adresimize (e-imza, m-imza) güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndermenizi rica ederiz. Yapmış olduğunuz başvurular salt size ait olmalıdır.
Başkası adına yapılacak başvurular için başvuru yapılan kişileri temsil ettiğinize dair yasal belgelerinizin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurularda en geç 30 gün içerisinde sizlere geri dönüş yapılacaktır. Söz konusu başvurular tamamen ücretsizdir ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hallerinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Tarife için www.kvkk.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Açıklama Metninden (web sayfasında) Başvuru Formuna web sayfasından ya da ön bürodan ulaşabilirsiniz.

www.esnafhastanesi.com adresinde yer alan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızı okuyabilir ve toplanan kişisel verilerinizin ne kadar süre saklanacağı ve ne kadar süre sonra imha edileceğini öğrenebilirsiniz. Kişisel Verileriniz iş sözleşmesi ilişkisinin devamı boyunca ve İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında gerekli olan süre ve İş Kanunu ve TBK gereği genel zamanaşımı süresi kadar saklanacak (15 yıl) ve daha sonra tarafınıza bilgi verilmek sureti ile imha edilecektir. Kanuni süreler geçtikten sonra, Kişisel verilerimin saklanmasını talep ediyorum.


KİŞİSEL VERİLERİMİN SAKLANMASINI İSTEMİYORUM.


Bknz. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (www…………….. adresinde yer almaktadır.)
Kişisel verisi işlenen, 6698 sayılı yasa kapsamında 11. ve 7. maddede sayılı haklarını kullanabilir. KVKK m. 11’de yer alan haklarınızı nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna www……………..adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme için http://www. ya da Kişisel Verilerin Korunması Birimini ………………. Telefondan arayabilir, verilerinizin silinmesi yöntemlerini öğrenmek için Veri silme, imha etme, anonimleştirme politikamız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak adına http://www. adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” başlıklı politikamıza göz atın.