BAŞVURU GENEL AÇIKLAMALAR

(KVKK M. 13 ve 22. Madde kapsamında)

A. BAŞVURU İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilirsiniz.

KVKK m. 11 kapsamında haklarınız:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, olarak düzenlenmiştir.

 

B. BAŞVURU USULÜ

KVKK m. 13 ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. Maddesi gereğince başvuru usulü; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da daha önce şirketimize bildirilen ve kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapılmalıdır.

Şirketimiz tarafından başvurunuz, tebliğ alındığı ya da tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içinde yazılı olarak cevaplanacaktır. İşleminizin bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınır. Ücret tarifesi için tıklayın.

C. BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES / KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

Başvurunuzu, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklar kapsamında, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletiniz. Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi, 54. Sokak No:3, 48300 Fethiye/MUĞLA adresine, lokmanhekim@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine ya da 0252 612 43 00 nolu faks numarasına yapılmalıdır. Bu adresler dışında yapılacak başvurular şirketimiz tarafından kabul edilmeyecektir.

D. BAŞVURU

Ad- Soyad :

T.C kimlik No / Pasaport Numarası / Mavi Kart No:

Adres :

KEP (E-POSTA) :

TALEP KONUSU :

EKTE YER ALAN BELGELER :

E. BAŞVURUDA TALEP KONUSU HAKLAR

Kişisel Verilerim İşleniyor mu? KVKK m. 11/a

Kişisel Verilerim İşleniyor ise bilgi verilmesini istiyorum. KVKK m. 11 /b

Kişisel verilerim ne amaçla işleniyor ve işleme amacı doğrultusunda mı kullanılıyor? KVKK m. 11/c

Kişisel verilerim yurt içinde ve yurt dışında kimlerle paylaşılıyor? KVKK m. 11/ç

Kişisel Verilerimin güncellenmesini talep ediyorum. KVKK m. 11/d

Kişisel verilerimin silinmesini ve anonim hale getirilmesini / yok edilmesini talep ediyorum. KVKK m. 11/e

Kişisel verilerimin güncellendiğinin veya yok edilme/silme/anonim hale getirilme işlemlerin aktarılan 3. Kişilere bildirilmesini istiyorum. KVKK m. 11/f

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonuç doğmasına itiraz ediyorum. Analiz edilmesini istemiyorum. KVKK m. 11/g